Tuấn “Hòa Bình”, cựu tuyển thủ quốc gia trở thành nhà cầm quân mát tay trên sân phủi

Tùng Ân Hoa Lư đang được coi là hiện tượng của giải Le League 2017 với một lối chơi rất cá tính. Góp phần vào chiến tích ấy của đội bóng có công rất lớn của HLV Tuấn Hòa Bình.

Tuấn”HòaBình”,cựutuyểnthủquốcgiatrởthànhnhàcầmquânmáttaytrênsânphủi

Tùng Ân Hoa Lư đang được coi là hiện tượng của giải Le League 2017 với một lối chơi rất cá tính. Góp phần vào chiến tích ấy của đội bóng có công rất lớn của HLV Tuấn Hòa Bình.